Uw mening

Langdurende behandeling

Voor mensen met langer bestaande, stabiele psychische problemen heeft Vicino een lang traject ontwikkeld. Over het algemeen gaat het om patiënten die recent of langer geleden reeds een behandeling voor hun problematiek hebben gehad en nu voldoende hebben aan af en toe enige ondersteuning of korte, beperkte interventies. Het betreft hier met name patiënten die uitstromen uit de specialistische GGZ (S-GGZ).

Doelgroep: In nauwe afstemming met u en het behandelteam in de GGZ en de huisarts, wordt besloten of u weer bij de huisartsenpraktijk in zorg kunt en langdurig wordt begeleid door de POH-GGZ van Vicino. Er zijn criteria geformuleerd om in te stromen in dit traject. Zo is het van belang dat u stabiel en medicatietrouw bent en uw thuissituatie op orde is. U kunt met uw huisarts of behandelaar in de S-GGZ bespreken of een langdurig begeleidingstraject bij Vicino voor u zinvol kan zijn en wat de mogelijkheden zijn.

Doel: Het langdurig begeleidingstraject heeft een niet-intensieve, laagfrequente aanpak en is gericht op het voorkomen van terugval en/of het voorkomen van verergering van de problematiek. Indien er tekenen van ontregeling zijn, kunt u direct weer terug weer terug naar uw 'oude' behandelteam. Ook kunnen de huisarts en uw POH-GGZ uw behandelaar en psychiater om advies vragen.

De aanpak van de begeleiding wordt met u afgestemd en is gericht op herstel. Onderdelen van de aanpak kunnen onder andere zijn:

  • kort (telefonisch) consult;
  • uitgebreid face-to-face gesprek;
  • huisbezoek;
  • gesprekken met uw netwerk of uw steunsysteem;
  • bepaalde groepscursussen.

Uitstroom vanuit de S-GGZ naar Vicino vindt plaats in nauw overleg tussen de behandelaar(s) in de S-GGZ, de huisarts, de Vicino hulpverlener en de patiënt. Gezamenlijk wordt voor iedere patiënt een signaleringsplan opgesteld. Daarin worden kenmerken beschreven die signalerend zijn voor ontregeling bij de patiënt. Daarbij worden er heldere afspraken gemaakt welke acties worden genomen en wie verantwoordelijk is.

Binnen het langdurige begeleidingstraject bij de POH-GGZ van Vicino is het mogelijk dat u bij een terugval tijdelijk in zorg komt bij het behandelteam in de S-GGZ.