Uw mening

Toegevoegde waarde

Wij stellen de patiënt centraal: Wij behandelen hulpvraaggericht, dichtbij de patiënt, waarbij de juiste zorg op het juiste moment, door de juiste zorgverlener wordt geleverd (matched care). De patiënt wordt gesteund in het nemen van eigen regie.

Wij werken samen: De huisarts is poortwachter in de GGZ en biedt laagdrempelig psychische zorg. Wij organiseren en faciliteren de samenwerking met andere GGZ zorgverleners en het maatschappelijk veld op strategisch (bestuurlijk), beleidsmatig en operationeel niveau. Wij faciliteren informatieoverdracht middels het (ter beschikking gestelde) ICT platform.

Wij innoveren: Wij zijn één van de koplopers van Nederland als het gaat om innovatie in de eerstelijns GGZ. Door nauwe samenwerking met onze stakeholders kunnen veel innovatieve ideeën uitgevoerd worden.

Wij organiseren de zorg doelmatig: Wij houden de zorg betaalbaar en toegankelijk door het aanbieden van innoverende zorgverlening en het zo efficiënt mogelijk inzetten van ondersteunende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het bieden van kortdurende trajecten door de POH-GGZ en het realiseren en het ondersteunen van de substitutie van de S-GGZ naar de GB-GGZ en de POH-GGZ.

 • Lees meer over de toegevoegde waarde van Vicino

  Wij zijn dichtbij: Vicino organiseert een breed palet aan behandelingen en ondersteuning in de eerste lijn in de buurt van waar mensen wonen. Dit kan in de huisartsenpraktijk zijn, thuis door middel van een huisbezoek of door gebruik te maken van E-Health of zelfhulpmodules. Het behandelen en ondersteunen van mensen in een bekende, niet-stigmatiserende omgeving, verlaagt de drempel om hulp te zoeken.

  Wij bieden de best passende vorm van zorg: Vicino organiseert gepersonaliseerde netwerkzorg op basis van transparantie, met afspraken over doelmatigheid, met een individueel zorgplan, e-health en zelfzorg, met adequate digitale regionaal gekoppelde infrastructuur. Vicino kiest altijd voor de best passende vorm van zorg (matched care), zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis. In de ketenzorg wordt een totaalpakket van preventieve activiteiten, eenmalige interventies, kortdurende behandelingen en (meer) structurele begeleiding of ondersteuning geboden. Hierdoor kan de interventie worden afgestemd op de behoefte van de patiënt.

  Daarnaast bestaan er nauwe verbindingen tussen organisaties van verschillende deskundigheidsgebieden in zowel de eerste als de tweede lijn. Hierdoor kan de behandeling of ondersteuning eenvoudig worden opgeschaald naar gespecialiseerd niveau of worden teruggeschroefd naar lichtere behandeling of ondersteuning wanneer de behoefte van de patiënt wijzigt. Op deze manier wordt een transmuraal zorgpad gecreëerd, waarover de patiënt kan bewegen.

  Wij bieden multidisciplinaire zorg: Vicino brengt in de keten meerdere deskundigheidsgebieden samen, namelijk: huisartsen, POH-GGZ, generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ. In de toekomst kan de breedte van de keten worden aangepast. Inspraak en inbreng van de achterban op inhoudelijk gebied is geborgd middels een Inhoudelijke Adviescommissie. In deze commissie nemen huisartsen, praktijkondersteuner GGZ, psychologen en een psychiater deel. De aangesloten psychologen zijn daarnaast ook vertegenwoordigd middels een Psychologenafvaardiging.

  Wij bieden kwalitatieve zorg: Vicino meet de kwaliteit van de geleverde zorg door praktijkondersteuners GGZ en aangesloten GB-GGZ aanbieders. Daarnaast sluit Vicino in de keten samenwerkingsovereenkomsten met partijen die actief zijn op de verschillende deskundigheidsgebieden. Alle partijen die aan de kwaliteitseisen van Vicino voor de verzekerde zorg die via Vicino wordt aangeboden voldoen, kunnen zich als ketenpartner aansluiten. Vicino biedt ruimte voor professionele autonomie en faciliteert effectieve bedrijfsvoering. Aansluiten bij Vicino betekent dat een partij zich committeert aan de kwaliteitsafspraken die de ketenpartners met elkaar maken. Daarnaast wordt er gestreefd naar gezamenlijke dossiervorming middels het gebruik van een keteninformatiesysteem (KIS), multidisciplinaire afstemming en het werken met multidisciplinaire teams. Vicino ondersteunt aangesloten zorgverleners met ICT, scholing, kwaliteit en andere facilitaire producten.

  Wij dragen zorg voor verschuiving van zorg: Vicino streeft daadwerkelijke verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn na (substitutie). Ten eerste, door nieuwe patiënten (waar mogelijk) in de eerste lijn te behandelen. Ten tweede, kunnen bepaalde patiëntgroepen met langer bestaande, stabiele, psychische problematiek van de tweede lijn naar de eerste lijn stromen. Deze patiënten komen terecht in een begeleidingstraject in de huisartsenpraktijk met een praktijkondersteuner GGZ van Vicino, waarbij de expertise van de specialistische GGZ kan worden betrokken.